Onze organisatie

Beleggingsbeleid

Ons fonds streeft er nadrukkelijk naar om ook op lange termijn een goed pensioen voor u te regelen. Dat doet het fonds onder meer door het vermogen van het pensioenfonds te beleggen. Dit gebeurt zo goed en zorgvuldig mogelijk. Hoe ons fonds belegt, staat in het beleggingsbeleid.

Waarom beleggen?

Een pensioenfonds moet het vermogen van het pensioenfonds (laten) beleggen om voldoende te verdienen. Als een fonds alleen maar zou sparen, dan zou het fonds niet genoeg geld hebben om alle pensioenen te kunnen betalen. Uw pensioen zou veel lager uitvallen of er zou meer pensioenpremie betaald moeten worden.

Hoe gaat dat in zijn werk?

Ons bestuur beslist elk jaar over hoe er belegd gaat worden en met welke soorten beleggingen. Dit wordt vastgelegd in het beleggingsplan. Daarna voert het bestuur het beleggingsbeleid uit volgens dit plan.

Uitvoering

Het fonds belegt niet zelf. Dat doen de volgende externe vermogensbeheerders:

 • Pimco (vastrentende waarden)
 • Allianz (aandelen)  
 • Black Rock (aandelen, vastgoed)
 • Schroders (aandelen)
 • Capital Group (emerging markets) 
 • CBRE (vastgoed) 
 • Mercer Global Small Caps (aandelen)

Zij weten veel over beleggen. Ons fonds heeft contracten afgesloten met deze vermogensbeheerders en controleert of zij zich aan de afspraken houden.

Beheersen van risico's

Aan beleggen zijn risico's verbonden. Beleggingen kunnen door omstandigheden meer of minder waard worden. Uiteraard houdt het fonds de risico’s in de gaten. Hoe dat gebeurt, staat op de pagina Risicomanagement.

(Maatschappelijk) verantwoord beleggen

Het behalen van de langetermijndoelstelling (het uitkeren van een waardevast pensioen) staat voorop, maar dit neemt niet weg dat het pensioenfonds blijk wil geven van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid. Dit betekent concreet het volgende:

 • Het pensioenfonds hanteert een uitsluitingsbeleid dat als volgt is vormgegeven:
  • Uitsluitingsbeleid: Het pensioenfonds belegt niet in ondernemingen die direct betrokken zijn bij de fabricage, distributie en/of verkoop van antipersoneelslandmijnen, clusterbommen en chemische of biologische wapens. Daarnaast wordt niet belegd in bedrijven die in strijd handelen met de uitgangspunten van de VN Global Compact (waaronder in ieder geval inbegrepen kinderarbeid).
  • Het pensioenfonds ziet er op toe dat haar vermogensbeheerders voldoen aan opgelegde sanctiemaatregelen, zoals de EU sanctiemaatregelen inzake territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne.
 • Het pensioenfonds werkt bij voorkeur met vermogensbeheerders die actief optreden in aandeelhoudersvergaderingen volgens de richtlijnen van goed corporate governance en een engagementbeleid voeren.

 • Aspecten met betrekking tot verantwoord beleggen worden meegewogen als integraal onderdeel van het vermogensbeheer, met als doel het verder optimaliseren van het rendement / risicoprofiel van de beleggingsportefeuille.

Het fonds heeft geen expliciete, meetbare duurzame doelstellingen.

Hebt u vragen of opmerkingen over het beleggingsbeleid? Neem dan contact op.