Onze organisatie

Beleggingsbeleid

Als Pensioenfonds beleggen we voor uw pensioen. De manier waarop we dit doen staat omschreven in onze verklaring beleggingsbeginselen en in ons beleggingsplan.

Helder over onze beleggingen (SFDR)

Over hoe duurzaam we zijn met onze beleggingen zijn we graag helder. Dit moeten we ook doen volgens de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). Dit is een Europese wet- en regelgeving die onder andere geldt voor Pensioenfondsen. 

Op naar een groenere economie

De SFDR is een onderdeel van de European Green Deal, een reeks beleidsinitiatieven van de Europese Commissie met als overkoepelende doelstelling Europa tegen 2050 klimaatneutraal te maken, en daarmee het eerste klimaatneutrale continent te worden. Als pensioenfonds (en met ons alle pensioenfondsen) moeten we transparant zijn naar de buitenwereld en aangeven of we rekening houden met ongunstige effecten op duurzaamheid in ons beleggingsbeleid.

(Maatschappelijk) Verantwoord beleggen

Het behalen van de langetermijndoelstelling (het uitkeren van een waardevast pensioen) staat voorop, maar dit neemt niet weg dat het pensioenfonds blijk wil geven van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid. Dit betekent concreet het volgende:

Het pensioenfonds hanteert een uitsluitingsbeleid dat als volgt is vormgegeven:

  • Uitsluitingsbeleid: Het pensioenfonds belegt niet in ondernemingen die direct betrokken zijn bij de fabricage, distributie en/of verkoop van antipersoonslandmijnen, clusterbommen en chemische of biologische wapens. Daarnaast wordt niet belegd in bedrijven die in strijd handelen met de uitgangspunten van de VN Global Compact (waaronder in ieder geval inbegrepen kinderarbeid).
  • Het pensioenfonds ziet er op toe dat haar vermogensbeheerders voldoen aan opgelegde sanctiemaatregelen, zoals de EU sanctiemaatregelen inzake territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne.
  • Het pensioenfonds werkt bij voorkeur met vermogensbeheerders die actief optreden in aandeelhoudersvergaderingen volgens de richtlijnen van goed corporate governance en een engagementbeleid voeren.
  • Aspecten met betrekking tot verantwoord beleggen worden meegewogen als integraal onderdeel van het vermogensbeheer, met als doel het verder optimaliseren van het rendement / risicoprofiel van de beleggingsportefeuille.
  • Het fonds heeft geen expliciete, meetbare duurzame doelstellingen.

Hebt u vragen of opmerkingen over het beleggingsbeleid? Neem dan contact op.

Grijs beleggingslabel

Energielabels kennen we van elektrische producten, auto’s en huizen. Voor beleggingen van pensioenfondsen zijn drie labels in het leven geroepen. Hiermee kan een pensioenfonds laten zien hoe ze op het gebied van beleggingen scoren op duurzaamheid.

De onderliggende beleggingen van dit financiële product houden geen rekening met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten.

Wij kiezen voor een grijs label, omdat we op dit moment geen rekening houden met de belangrijkste ongunstige effecten op de duurzaamheid in onze beleggingen. Wij kiezen ervoor om – gezien de omvang, de aard en complexiteit van de activiteiten en producten van het pensioenfonds – op een minder uitgebreid niveau aan due diligence te doen.

Zodra we als fonds een beter beeld hebben bij de toekomst, bekijken we onze beleggingen opnieuw. Op dit moment is het voor ons nog niet duidelijk genoeg hoe we onze pensioenregeling gaan inrichten onder de Wet Toekomst Pensioenen. Daarnaast zou het doorgroeien naar een ‘groener-label’ meer kosten met zich meebrengen, vanwege de extra rapportageverplichtingen. Wij kiezen ervoor om deze inspanningen nu niet te doen.  

Diepere indeling van onze beleggingen

Onze beleggingen zijn ingedeeld in de categorie grijs (Artikel 6 producten). Een deel van de beleggingsfondsen die ons fonds gebruikt behoren tot de categorie lichtgroen (Artikel 8 producten). Volgens de Europese regelgeving kunnen we nog een stap verder duiken in onze beleggingen.

Op grond van de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) kunnen pensioenfondsen nog meer rapporteren. Dit rapport gaat dan over hoe we omgaan met de belangrijkste ongunstige effecten van de beleggingsbeslissingen op mens, milieu en samenleving. Het fonds kan kiezen om dit wel of niet te doen.

Geen diepere rapportage

Wij kiezen ervoor om geen verdere rapportage te doen hierover en kiezen voor artikel 4, opt-out. We zijn hiermee wel verplicht om uit te leggen waarom we geen diepere rapportage maken. We leggen graag uit waarom. Deze keuze is mede gemaakt vanwege de complexiteit en de wens om de kosten van het pensioenfonds zo laag mogelijk te houden. Tevens wil het fonds eerst meer duidelijkheid over de toekomst van het pensioenfonds én de Wet Toekomst Pensioenen. Zodra hier meer duidelijkheid over is, dan zal het pensioenfonds deze keuze heroverwegen.

Beheersen van risico’s

Aan beleggen zijn risico's verbonden. Beleggingen kunnen door omstandigheden meer of minder waard worden. Uiteraard houdt het fonds de risico's in de gaten. Hoe dat gebeurt, staat op de pagina Risicomanagement