Onze organisatie

Beleggingsbeleid

Ons fonds streeft er nadrukkelijk naar om ook op lange termijn een goed pensioen voor u te regelen. Dat doet het fonds onder meer door het vermogen van het pensioenfonds te beleggen. Dit gebeurt zo goed en zorgvuldig mogelijk. Hoe ons fonds belegt, staat in het beleggingsbeleid.

Waarom beleggen?

Een pensioenfonds moet het vermogen van het pensioenfonds (laten) beleggen om voldoende te verdienen. Als een fonds alleen maar zou sparen, dan zou het fonds niet genoeg geld hebben om alle pensioenen te kunnen betalen. Uw pensioen zou veel lager uitvallen of er zou meer pensioenpremie betaald moeten worden.

Hoe gaat dat in zijn werk?

Ons bestuur beslist elk jaar over hoe er belegd gaat worden en met welke soorten beleggingen. Dit wordt vastgelegd in het beleggingsplan. Daarna voert het bestuur het beleggingsbeleid uit volgens dit plan.

Uitvoering

Het fonds belegt niet zelf. Dat doen de volgende externe vermogensbeheerders:

  • Pimco (vastrentende waarden)
  • Allianz (aandelen)  
  • Black Rock (aandelen, vastgoed)
  • Schroders (aandelen)
  • Capital Group (emerging markets) 
  • CBRE (vastgoed) 
  • Mercer Global Small Caps (aandelen)

Zij weten veel over beleggen. Ons fonds heeft contracten afgesloten met deze vermogensbeheerders en controleert of zij zich aan de afspraken houden.

Beheersen van risico's

Aan beleggen zijn risico's verbonden. Beleggingen kunnen door omstandigheden meer of minder waard worden. Uiteraard houdt het fonds de risico’s in de gaten. Hoe dat gebeurt, staat op de pagina Risicomanagement.

(Maatschappelijk) verantwoord beleggen

Het fonds beschikt over een uitsluitingenlijst. Hierin zijn opgenomen beleggingen in ondernemingen die clustermunitie of cruciale onderdelen daarvan produceren, verkopen of distribueren. Deze uitsluitingenlijst is opgelegd aan de vermogensbeheerders die een discretionair mandaat beheren en de lijst wordt periodiek geactualiseerd.

Het wettelijk verbod geldt niet voor transacties in door derden beheerde beleggingsinstellingen en indices waarbij de producenten van clustermunitie en of daarbij betrokken ondernemingen, minder dan 5% van de waarde van die beleggingsinstelling of index vertegenwoordigen. Omdat het fonds een groot deel van haar middelen investeert in beleggingsinstellingen, ziet het er op toe dat wordt voldaan aan het wettelijke maximum van 5%.

Tevens ziet het fonds er op toe dat haar vermogensbeheerders voldoen aan opgelegde sanctiemaatregelen, zoals de EU sanctiemaatregelen inzake territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne. Van de vermogensbeheerders wordt verwacht dat zij zich gedragen als betrokken aandeelhouders en actief gebruik maken van het stemrecht op aandeelhoudersvergaderingen van ondernemingen waarin mede namens het fonds wordt belegd. De vermogensbeheerders rapporteren periodiek aan het fonds dat de uitsluitingenlijst en sanctiemaatregelen worden nageleefd. Ook rapporteren zij over het uitgevoerde stemgedrag en de beweegreden die hieraan ten grondslag lagen.

Het fonds is bekend met het volledige ESG beleid van alle vermogensbeheerders. Begin 2017 heeft de beleggingsadviescommissie hier onderzoek naar gedaan en de uitkomsten hiervan besproken met het bestuur.

Hebt u vragen of opmerkingen over het beleggingsbeleid? Neem dan contact op.