Belangrijke onderwerpen en cijfers

Jaarbericht 2020

Belangrijke onderwerpen 2020

  • bestuurlijke organisatie
  • financiële positie
  • actualisering Actuariële en Bedrijfstechnische Nota (ABTN)
  • premiebeleid in combinatie met een nieuwe pensioenregeling 2021-2025
  • implementatie IORP II-regelgeving
  • ESG-beleid vermogensbeheer
  • het pensioenakkoord

Belangrijke cijfers 2020

Aantal deelnemers

Het Grolsch Pensioenfonds betaalt maandelijks pensioen aan 668 gepensioneerden. De overige 1.269 actieve en gewezen deelnemers ontvangen in de toekomst een pensioen.

Vermogen voor betaling pensioenen

Het vermogen voor de betaling van de pensioenen aan de deelnemers is 466,0 miljoen. Het vermogen is in vastrentende waarden, aandelen, vastgoed en liquide middelen belegd.

Waarde pensioenverplichtingen

De waarde van de pensioenverplichtingen aan alle deelnemers is 418,4 miljoen. Het bedrag wordt elk jaar opnieuw berekend.

Bedrag pensioenuitkeringen

In 2020 betaalde het fonds zo’n € 8,8 miljoen uit aan pensioenen.

Bedrag pensioenpremie

Het fonds heeft van werkgever en deelnemers € 6,0 miljoen ontvangen aan pensioenpremie.

Rendement

Het fonds maakte 5,7% winst op de beleggingen. Het behaalde rendement van 5,7% is iets lager dan de benchmark van 5,9%. 

2018 -1,3%

2019

 17%

2020

5,7%

Vermogensbeheer

De totale kosten voor het vermogensbeheer zijn met 0,02% gedaald. De transactiekosten voor het vermogensbeheer zijn iets gestegen ten opzichte van vorig jaar met 0,05%. 

 

Transactiekosten

Kosten vermogensbeheer

2018 0,12% 0,46%

2019

0,14%

0,35%

2020

0,19%

0,33%

Dekkingsgraad

De beleidsdekkingsgraad was per 31 december 2020 lager dan de vereiste dekkingsgraad van 116,95%. Het fonds heeft een herstelplan. De verwachting is dat het fonds ultimo 2023 hersteld zal zijn naar het vereiste niveau. U kunt de beleidsdekkingsgraad volgen bij actuele cijfers