Wat vond de visitatiecommissie van 2020?

Jaarbericht 2020

De visitatiecommissie is ten minste belast met het toezien op een adequate risicobeheersing en evenwichtige belangenafweging door het bestuur. De visitatiecommissie legt ook verantwoording af over de uitvoering van de taken aan het verantwoordingsorgaan en de werkgever. En de visitatiecommissie legt verantwoording af in het jaarverslag. Voor 2020 gaat het daarbij om de volgende onderwerpen:  

  • Follow-up vorige visitatie: adequaat en gestructureerd. 
  • Algemene gang van zaken: voldoet aan de gestelde normen.
  • Governance: voldoende waarborgen aanwezig voor goed pensioenfondsbestuur.
  • Geschiktheid: voldoet aan de normen.
  • Beleggingen: beleggingsbeleid, uitvoering, uitbesteding, monitoring en externe toetsing worden adequaat ingevuld.
  • Risico’s: het fonds heeft voldoende oog voor risicobeheer en volgt daarin een bestendige gedragslijn.
  • Communicatie: voldoet aan de normen. 

Meer informatie vindt u in het hoofdstuk 'Verslag visitatiecommissie' van het jaarverslag.

Oordeel

De visitatiecommissie heeft vastgesteld dat het fonds in 2020 heeft voldaan aan een adequate risicobeheersing en evenwichtige belangenafweging. Het bestuur heeft effectief en slagvaardig opgetreden en heeft een beheerste en integere bedrijfsvoering gevoerd. Het bestuur is toereikend in control over de uitbestede activiteiten.