Nieuws

Vacatures in het bestuur en in het verantwoordingsorgaan

Op 31 december 2019 eindigt de zittingsperiode van de bestuursleden Peter van Rooijen en Leo van der Stappen en ook van Nico Heinen als lid van het verantwoordingsorgaan van het pensioenfonds. De heren Peter van Rooijen en Nico Heinen stellen zich opnieuw kandidaat voor een nieuwe zittingsperiode. De heer Leo van der Stappen treedt af. De heer Rob Snel heeft zich kandidaat gesteld voor het bestuurslidmaatschap. Bent u pensioengerechtigde van het Grolsch Pensioenfonds? Dan kunt u zich ook kandidaat stellen voor de vacatures in het bestuur of het verantwoordingsorgaan.

Wat doet het bestuur?

Het bestuur is verantwoordelijk voor het beleid van het Grolsch Pensioenfonds en houdt toezicht op de uitvoering ervan. Het bestuur bestaat uit negen personen. De primaire taak van een fondsbestuur is om voor de deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden de uitvoering van de afgesproken pensioenregeling te realiseren. Dit vanuit multidisciplinair perspectief en tegelijk passend bij de doelgroep(en) en doelstellingen van het fonds.

Het bestuur is verantwoordelijk voor een beheerste en integere bedrijfsvoering van het pensioenfonds. Het bestuur vergadert circa zes tot acht keer per jaar te Enschede. Van belang zijn een goede voorbereiding en deelname aan deze vergaderingen.

Wat doet het verantwoordingsorgaan?

Het verantwoordingsorgaan heeft de bevoegdheid om een oordeel te geven over het door het bestuur gevoerde beleid, evenals over beleidskeuzes voor de toekomst. Het bestuur van het pensioenfonds legt hierover periodiek verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan.
Het verantwoordingsorgaan bestaat uit drie personen die de werkgever, de werknemers en de pensioengerechtigden vertegenwoordigen. Het verantwoordingsorgaan vergadert in dit kader minimaal twee keer per jaar met het hele fondsbestuur in Enschede. Van belang zijn een goede voorbereiding en deelname aan deze vergaderingen.

Profielen lid verantwoordingsorgaan en bestuurslid

Hier leest u een beknopt profiel voor leden van het verantwoordingsorgaan en een beknopt profiel voor bestuursleden.

Kandidaatstelling voor verantwoordingsorgaan of bestuur

Bent u geïnteresseerd? Stelt u zich dan kandidaat vóór 26 juli a.s.
Stuur daartoe uw kandidaatstelling met uw curriculum vitae en een getekende verklaring dat u een eventuele benoeming zult aanvaarden naar (een postzegel is niet nodig):
Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij
Mevrouw M.T. de Jong
Antwoordnummer 20086
6400 XT Heerlen

Indien voor de vervulling per vacature meer dan één kandidaat is gesteld, vindt er een verkiezing plaats door en uit de pensioengerechtigden.

DNB-toets bestuurslid

Bij elke (nieuwe) benoeming van een lid van het bestuur van het pensioenfonds toetst De Nederlandsche Bank (DNB) de betrouwbaarheid en geschiktheid aan de hand van een (vragen)formulier, beschikbare documentatie en (mogelijk) een toetsingsgesprek bij DNB.

Hebt u vragen?

Voor vragen en meer informatie over de vacature kunt u contact opnemen met Els Janssen (Janssen@edmondhalley.nl, telefoonnummer 06-51916984), of Margreet de Jong (margreet.de.jong@azl.eu, telefoonnummer 06-25068565).