Vereenvoudiging pensioenregelingen

Terug naar het overzicht
 • Ik heb een brief ontvangen dat per 1 januari 2024 mijn pensioen als gepensioneerde wordt omgezet naar 1 regeling. Ik zie dit niet terug in mijn uitkering van januari. Hoe kan dat?

  De definitieve bedragen worden nog berekend en in de administratie verwerkt. Daar gaat enige tijd overheen. In maart 2024 krijgt u voor het eerst uw hogere bruto uitkering. De maanden januari en februari 2024 verrekenen we in de uitkering van maart. Of u ontvangt een nabetaling over deze maanden.

 • Wat gaat er gebeuren en waarom is dit belangrijk?

  Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij heeft nu zeven pensioenregelingen die behoorlijk van elkaar verschillen. Het bestaande pensioenstelsel in Nederland wordt aangepast. Om de pensioenregeling van ons fonds in overeenstemming te brengen met de Wet toekomst pensioenen willen wij per 1 januari 2024 terug naar één pensioenregeling.

  Alle pensioenen worden omgezet naar pensioenen in het huidige pensioenreglement waar werknemers van Grolsch nu pensioen in opbouwen. De waarde van uw opgebouwde pensioen in de oude regelingen zal gelijk blijven bij de omzetting naar pensioen in de huidige regeling.

 • Wat betekent dit voor mijn pensioen en voor al ingegaan pensioen?
  • Pensioen dat al wordt uitgekeerd verandert niet. Pensioengerechtigden blijven dat pensioen dus gewoon ontvangen.

  • Pensioen dat is opgebouwd in de oude pensioenregelingen (Pensioenreglement 55 min 2006, Pensioenreglement 55 plus 2006, Prepensioen 55 plus 2006, Pensioenreglement middelloon 2005, Pensioenreglement eindloon 1998 en Pensioenreglement oud) wordt omgezet naar pensioen in de huidige pensioenregeling. De pensioenleeftijd voor al het ouderdomspensioen wordt 67 jaar en prepensioen en ongehuwd ouderdomspensioen worden omgezet naar levenslang pensioen. Alle (gewezen) deelnemers kunnen daarna gebruik maken van ruime keuzes voor hun pensioen. Deze keuzes staan in het huidige reglement. Denk daarbij aan vervroeging van de pensioendatum en aan een hoog/laag-constructie. De waarde van uw opgebouwde pensioen in de oude regelingen zal gelijk blijven bij de omzetting naar pensioen in de huidige regeling.

   Iedereen ontvangt hierover een brief op 28 september. Daarin staat precies wat er verandert en waarom. Ook staat in de brief wat dit betekent voor het eigen pensioen en welke mogelijkheden er zijn.
 • Mijn pensioen of een deel van mijn pensioen gaat in voor 1-1-2024. Wordt dat pensioen ook omgezet?

  Nee, als u gebruik maakt van de mogelijkheid om uw pensioen, of een deel daarvan, voor 1-1-2024 in te laten gaan wordt dit niet omgezet. Omdat wij op dit moment nog niet weten of u (een deel van) uw pensioen wil laten ingaan, sturen wij u deze brief. Laat u het pensioen niet ingaan dan wordt het op 1-1-2024 wel omgezet. Wilt u dit niet, dan kunt u hiertegen bezwaar maken.

 • In de brief die ik heb gekregen staan verschillende bedragen. Kunnen jullie aangeven hoe jullie tot deze bedragen zijn gekomen?

  Op deze pagina ziet u een aantal verschillende voorbeelden omdat er verschillende situaties mogelijk zijn, afhankelijk van uw pensioenregeling(en) en persoonlijke situatie. De cijfers in deze voorbeelden zijn een fictief voorbeeld. De voorlopige omzettingsbedragen die u heeft ontvangen middels de brief zijn toegespitst op uw situatie.

 • Kan ik bezwaar maken tegen de omzetting van mijn pensioen?

  Tegen de omzetting van de pensioenleeftijd kunt u geen bezwaar maken. Wel kunt u bezwaar maken tegen de omzetting van prepensioen en/of ongehuwden ouderdomspensioen in levenslang pensioen. Wilt u dit doen, stuur ons dan het ingevulde bezwaarformulier op (per post of per mail) dat u bij de brief hebt gekregen.

  Zorg ervoor dat uw bezwaar uiterlijk op 10 november 2023  bij ons is. Deze pensioenen blijven wij dan apart administreren en blijven voor u behouden conform de oorspronkelijke pensioenregeling(en).

 • Het bedrag dat ik in de oude regeling zou ontvangen tussen 65 en 67 jaar is hoger dan het bedrag waarmee mijn pensioen na 67 jaar in de nieuwe regeling wordt verhoogd. Hoe komt dat?

  Het bedrag dat u zou ontvangen in de oude regeling tussen 65 en 67 jaar zou u krijgen voor een periode van twee jaar. Het bedrag dat u in de nieuwe regeling zult ontvangen krijgt u levenslang vanaf 67 jaar. Beide bedragen vertegenwoordigen dezelfde waarde en zijn berekend door een actuaris. De Nederlandsche Bank kijkt met ons mee bij de berekening van deze omzetting. 

 • Verandert er iets aan de hoogte van mijn opgebouwde pensioen na de omzetting?

  De meeste deelnemers hebben na de veranderingen meer keuzes tot hun beschikking dan nu. Gebruikt u na de omzetting uw keuzes, bijvoorbeeld om eerder met pensioen te gaan, dan zal het bedrag niet precies gelijk zijn aan de huidige pensioensituatie. Wel zal de waarde ervan gelijk zijn.

  In de persoonlijke brief die heeft ontvangen op 28 september staan de effecten van de omzetting voor uw pensioen.

 • Ik krijg nu pensioen uit een oude pensioenregeling. Als ik 67 jaar word dan krijg ik daar pensioen bij uit de huidige pensioenregeling. Worden die twee regelingen samengebracht?

  Ja. Alle oude regelingen worden omgezet naar de huidige regeling met als pensioendatum de 67-jarige leeftijd. Heeft u echter al een ingegaan pensioen uit een oude pensioenregeling, dan wijzigt dat niet en blijft u die uitkering gewoon ontvangen. U krijgt het pensioen dat nog niet is ingegaan er dan bij vanaf uw 67-jarige leeftijd. U kunt ook keuzes maken met betrekking tot dat pensioen, door het pensioen bijvoorbeeld eerder in te laten gaan. De waarde van uw opgebouwde pensioen in de oude regelingen zal gelijk blijven bij de omzetting naar pensioen in de huidige regeling.

  In de persoonlijke brief van 28 september kunt u lezen wat er precies voor u verandert. Hier is een overzicht opgenomen van de aanspraken voor omzetting en de situatie na omzetting.

 • Kan ik mijn pensioen na de harmonisering nog zo verschuiven dat ik toch met pensioen kan op een eerdere pensioendatum?

  Dat kan. Het is één van de keuzes waarvan u gebruik kunt maken. De keuzes staan in het huidige reglement. Denk daarbij aan vervroeging van de pensioendatum en aan een hoog/laag-constructie. Met deze keuzes kunt u uw pensioensituatie inrichten zoals u het wil. De meeste deelnemers hebben na de veranderingen meer keuzes tot hun beschikking dan nu. Gebruikt u na de omzetting uw keuzes, bijvoorbeeld om eerder met pensioen te gaan, dan zal het bedrag niet precies gelijk zijn aan de huidige pensioensituatie. Wel zal de waarde ervan gelijk zijn.

  Met de overgang naar één pensioenregeling komt een einde aan de onoverzichtelijke situatie van dit moment. Dit komt door de verschillende pensioenleeftijden in de diverse pensioenregelingen. Hierdoor gaat het pensioen nu nog verspreid over verschillende momenten in. Als we over zijn naar één regeling, dan is dit verleden tijd. De pensioensituatie is dan veel overzichtelijker.

 • Is de pensioenregeling hetzelfde?

  Er worden zes pensioenregelingen omgezet naar de huidige pensioenregeling. Omdat het fonds dit pensioenreglement al had, is ervoor gekozen om de oude pensioenregelingen over te zetten naar deze regeling. Voor de pensioenopbouw van werknemers verandert daardoor niets. Voor de pensioenen die in het verleden zijn opgebouwd zijn wel veranderingen doorgevoerd. Iedereen die daardoor geraakt wordt heeft op 28 september een persoonlijke brief ontvangen waarin de effecten van de omzetting stonden. De waarde van uw opgebouwde pensioen in de oude regelingen zal gelijk blijven bij de omzetting naar pensioen in de huidige regeling.  

  Als het fonds de pensioenregeling in de toekomst overdraagt naar een nieuwe pensioenuitvoerder, dan zal dat de pensioenregeling zijn die vanaf 1 januari 2024 (dus vanaf de harmonisering) geldt.

 • Blijft het maatwerk bestaan in de nieuwe pensioenregeling?

  De nieuwe pensioenregeling is flexibel en kent verschillende mogelijkheden om uw pensioen op maat te maken zodat deze precies past bij uw eigen voorkeuren. In het pensioenreglement en op de website worden de mogelijkheden verder toegelicht. Als uw pensioen wordt omgezet in het kader van de harmonisering dan kunt u deze keuzes maken voor uw hele pensioenpot.

 • Blijft mijn pensioenuitkering doorlopen?

  Alle pensioenen die op 1 januari 2024 al worden uitgekeerd blijven doorgaan. Een pensioen dat is ingegaan verandert dus niet. Wel kan het zo zijn dat een al ingegane pensioenuitkering wordt verhoogd door de omzetting van een andere pensioensoort, zoals het ongehuwden ouderdomspensioen.

  Pensioenen die nog niet zijn ingegaan op 1 januari 2024 veranderen mogelijk wel. Verandert dit iets aan uw eigen pensioensituatie? Dan heeft u in de persoonlijke brief van 28 september hierover kunnen lezen wat er precies voor u verandert.

 • De ingangsdatum van het ouderdomspensioen is nu ook voor pensioen uit de oude regelingen 67 jaar. Vindt er een indexering plaats?

  Indexering van de pensioenen staat los van de omzetting van de pensioenregelingen. Wordt uw pensioen omgezet van de 65-jarige leeftijd naar de 67-jarige leeftijd? Dan stijgt uw jaarlijks ouderdomspensioen. De reden hiervoor is dat uw pensioen over een kleiner aantal jaren wordt uitgekeerd. Er vindt geen andere verhoging plaats door de omzetting.

 • Geldt er een hoger belastingtarief bij het uitbetalen van het prepensioen dan voor het ouderdomspensioen?

  Over inkomen dat u ontvangt voordat u de AOW-leeftijd bereikt, betaalt u meer belasting. Prepensioen en overbruggingspensioen werd altijd uitgekeerd voor het bereiken van deze leeftijd. Deze uitkeringen eindigden namelijk op de 65-jarige leeftijd.

  Dit hogere belastingtarief geldt ook voor ouderdomspensioen dat u vóór uw AOW-datum ontvangt. De pensioenuitkeringen die u na uw AOW-datum ontvangt worden tegen een gunstiger tarief belast. Als u precies wilt weten hoe dit voor u zit, dan kunt u dit laten uitrekenen door een financieel adviseur.

 • Wanneer de regering besluit om de pensioenleeftijd te verhogen naar 68 jaar, hoe gaat dat dan?

  De fiscale pensioenleeftijd is nu al 68 jaar. Dat is de pensioenleeftijd die veel pensioenfondsen nu al hebben. Bij ons pensioenfonds is ervoor gekozen om de pensioenleeftijd op 67 jaar te houden. Als de wettelijke pensioenleeftijd in de toekomst verder wordt verhoogd, dan zal besloten moeten worden hoe daarmee wordt omgegaan.

 • Is de optie voor prepensioen in de nieuwe regeling weg?

  Prepensioen bestaat niet meer in de regeling die vanaf 1 januari 2024 geldt. Voor iedereen met een op 31 december 2023 nog niet ingegaan prepensioen geldt dat het prepensioen is omgezet naar een levenslang ouderdomspensioen. Het ouderdomspensioen ontvangt u levenslang vanaf u 67e. U kunt het pensioen echter wel naar voren halen in de nieuwe regeling en de pensioenuitkering eerder laten beginnen.

 • Kan ik bekijken hoe hoog mijn persoonlijke pensioen is in verschillende situaties?

  Nee, ons pensioenfonds heeft geen rekenmodules, daar is het te klein voor. Wel kunt u in het pensioenreglement op de website lezen op welke manier en met welke factoren pensioenen worden herrekend als u bepaalde keuzes maakt. Na de omzetting kunt u uw nieuwe pensioen zien op uw UPO en in Mijn Pensioencijfers. Ook kunt u AZL vragen om een persoonlijke berekening voor u te maken.

 • Wat betekent de overgang naar één pensioenregeling voor het nabestaandenpensioen?

  Het nabestaandenpensioen verandert niet.

 • Is het partnerpensioen hetzelfde als het nabestaandenpensioen?

  Partnerpensioen is een vorm van nabestaandenpensioen, net zoals wezenpensioen dat is.

 • Wat is het effect van de nieuwe pensioenregeling voor het opgebouwde partnerpensioen?

  Het opgebouwde partnerpensioen blijft hetzelfde in de nieuwe pensioenregeling. Dat geldt ook voor het wezenpensioen.

 • Zijn de bedragen in het pensioenoverzicht altijd brutobedragen?

  Ja. De nettobedragen zijn afhankelijk van uw persoonlijke situatie, zoals andere inkomsten en mogelijkheden voor belastingaftrek.

 • Ik heb een nieuwe werkgever, kan ik mijn pensioen meenemen naar dat nieuwe pensioenfonds?

  Ja, het opgebouwde pensioen kunt u in principe via een waardeoverdracht onderbrengen bij het pensioenfonds van uw nieuwe werkgever.  Om te kunnen bepalen wat u het beste met uw opgebouwde pensioen kunt doen kunt u de pensioenregelingen vergelijken met de Pensioenvergelijker.

  Wilt u uw pensioen overdragen, vraag dan een waardeoverdracht aan bij ons fonds via Mijn Pensioencijfers

   

   

 • Is het slim om een waardeoverdracht van het pensioen te regelen naar een ander pensioenfonds?

  Als u een waardeoverdracht overweegt, dan is het verstandig om te bekijken of de financiële situatie van dat andere pensioenfonds vergelijkbaar is met dat van ons fonds. Om te kunnen bepalen wat u het beste met uw opgebouwde pensioen kunt doen kunt u de pensioenregelingen vergelijken met de Pensioenvergelijker. Ook een financieel adviseur kan u helpen bij het maken van de juiste keuze.

 • Wat te doen met keuzestress?

  Wilt u hulp bij het maken van een goede keuze om uw pensioen zoveel mogelijk op maat te maken? Schakelt u dan een financieel adviseur in.