Onze organisatie

Controle

Certificerend actuaris

De certificerend actuaris controleert de zogenoemde voorziening pensioenverplichtingen. Hij bekijkt dus of wij voldoende geld hebben om (samen met de nog te ontvangen pensioenpremies) alle pensioenen te kunnen betalen.

Ernst & Young Actuarissen B.V. is de certificerend actuaris van ons fonds en vervult de actuariële sleutelfunctie.

Accountant

De externe accountant controleert of onze jaarrekening klopt. Als hij de cijfers heeft goedgekeurd, geeft hij een accountantsverklaring af.

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V is de externe accountant van ons fonds.

Compliance officer

De compliance officer controleert of wij ons aan de wet houden. Ook checkt de compliance officer of wij de gedragscode naleven. In de gedragscode staan regels over bijvoorbeeld belangenverstrengeling. Deze regels moeten voorkomen dat de belangen van het pensioenfonds botsen met de belangen van iemand privé.

NCI is de compliance officer van ons fonds.

Overzicht

Deze partijen ondersteunen ons bestuur:

Grolsch_bestuur.jpg