Onze organisatie

Toezicht

Als pensioenfonds staan wij onder toezicht van verschillende partijen:

De Nederlandsche Bank (DNB)

De Nederlandsche Bank (DNB) houdt toezicht op de financiële markten. Pensioenfondsen zijn belangrijke spelers op deze financiële markten. Daarom moeten zij aan verschillende wettelijke eisen voldoen. DNB controleert of het pensioenfonds aan de eisen voldoet. Bij deze controle wordt bijvoorbeeld gelet op:

  • de deskundigheid van onze bestuursleden
  • het vereist vermogen 
  • hoe wij worden bestuurd
  • de pensioenreglementen
  • hoe wij omgaan met waardeoverdrachten

Autoriteit Financiële Markten (AFM)

De AFM houdt toezicht op het gedrag van pensioenfondsen. De AFM controleert, op basis van de Pensioenwet, de kwaliteit van de informatie aan verzekerden. Volgens deze wet moet de informatie begrijpelijk, duidelijk, juist en op tijd zijn.

Visitatiecommissie

Intern toezicht is onderdeel van de Code Pensioenfondsen van de Pensioenfederatie. Ons fonds heeft hiervoor een visitatiecommissie in het leven te roepen. Dat betekent dat de organisatie minimaal één keer per 3 jaar worden gecontroleerd door 3 onafhankelijke deskundigen.

De visitatiecommissie beoordeelt ons onder meer op:

  • de manier waarop wij besturen
  • het gevoerde beleid en de beleidskeuzes
  • hoe het fonds omgaat met risico’s op de langere termijn

De bevindingen van de visitatiecommissie staan in het jaarverslag. 

Overzicht

Deze partijen ondersteunen ons bestuur:

Grolsch_bestuur.jpg